فیلم ها

اجرای قسمتی از تکنیک خط یک توسط راهدان باقر یوسفی
خط یک

———————————————————————————————————————————-

اجرای قسمتی از تکنیک خط دو توسط راهدان باقر یوسفی
خط دو

———————————————————————————————————————————-

اجرای قسمتی از تکنیک خط سه توسط راهدان باقر یوسفی
خط سه

———————————————————————————————————————————-

اجرای قسمتی از تکنیک خط چهار توسط راهدان باقر یوسفی
خط چهار

———————————————————————————————————————————-
اجرای قسمتی از تکنیک خط پنج توسط راهدان باقر یوسفی
خط پنج

———————————————————————————————————————————-
اجرای قسمتی از تکنیک خط شش توسط راهدان باقر یوسفی
خط شش

———————————————————————————————————————————-

اجرای قسمتی از تکنیک خط هفت توسط راهدان باقر یوسفی
قسمتی ازخط هفت

———————————————————————————————————————————-
اجرای قسمتی از تکنیک خط هفت توسط راهدان باقر یوسفی
خط هفت

———————————————————————————————————————————-

اجرای 17 ضربه توسط راهدان باقر یوسفی
17 ضربه

———————————————————————————————————————————-

اجرای سوتو ترکیبی توسط راهدان باقر یوسفی و همراهان
سوتو ترکیبی

———————————————————————————————————————————-

اجرای سوتو در شبکه سه توسط راهدان یوسفی و همراهان
سوتو – شبکه سه

———————————————————————————————————————————-